Unsere Würfe


G-Wurf *16.03.2015 (Seiwamaru Go Miyagi Kozaki Kensha x Chuunsha of Mura No Kensha)


F-Wurf *24.04.2014 (Seiwamaru Go Miyagi Kozaki Kensha x Chuunsha of Mura No Kensha)


E-Wurf *09.12.2010 (Kaiketsu Go di Casa Saporito x Chuunsha of Mura No Kensha)


D-Wurf *20.08.2005 (Minezakura Go Kyushu Morishita x Bizen of Itoko-Ken)


C-Wurf *28.05.2002 (Rikiou Go Sanbisow x Bizen of Itoko-Ken)


B-Wurf *21.10.1999 (Shunzan Go Toyama Tsurugi x Tattoi Go Kawachi Nakano)


A-Wurf *20.12.1994 (Shino of Hachioji Tada x Dorei of Dharani Go)